Suspensió de llicències a l'àmbit de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant adrià de Besòs i part del TM de Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: SL-231

 

Expedient de Suspensió de llicències.

 

En data 20 de desembre de 2022, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, la suspensió de llicències i l'inici del període d'informació pública de la Modificació puntual del Pla general metropolità al nucli antic de Sant Adrià de Besòs, que també abasta terrenys de Santa Coloma de Gramenet (Núm. d'expedient 902729/22).

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 20/12/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  09/01/2023.
  • Diari "El Periódico":  11/01/2023.
  • Web de l'Ajuntament de santa Coloma de Gramenet13/01/2023.


PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:

Un MES, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria (art 30.4 de la Llei 39/2015).

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC, els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

DEL 12 DE GENER AL 13 DE FEBRER DE 2023, AMBDÓS INCLOSOS.


PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

DOS anys , comptant-se el termini des del dia següent de la publicació al BOPB.

DEL 10 DE GENER DE 2023 AL 10 DE GENER DE 2025, AMBDÓS INCLOSOS.

 

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

  • Acord d'Aprovació.
  • Document unitari.

 

Es pot consultar el Document i es pot presentar al·legacions en el següent enllaç.

EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

1 expedient urbanístic relacionat:

  • "Modificació puntual del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant adrià de Besòs i part del TM de Santa Coloma de Gramenet". Es pot consultar aquí.