Suspensió de llicències de canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació de locals d’oficines, industrials, comercials, o d’altre tipus, en habitatge o ús residencial

codi Municipal: SL-215/222

 

Expedient de Suspensió de Llicències.

Objectiu: Estudiar la redacció de l’instrument de planejament que sigui més apropiat i adient per a regular les condicions urbanístiques amb què es permetrà el canvi d’ús, i en quines condicions no, i la seva implantació futura en la nostra ciutat, i evitar en la mesura que sigui possible les disfuncions que aquest tipus de canvi d’ús pugui generar respecte al seu entorn i els teixits comercials que tenim en aquests moments o que puguem planejar a futur.

DOCUMENTACIÓ, DATES APROVACIÓ I PUBLICACIONS (SL-1):
Aprovació:

 • Data Aprovació: 08/06/2020.

Publicacions:

 • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  15/06/2020.
 • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 11/06/2020.
 • diari "El periódico": 15/06/2020.
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  09/06/2020.

Documentació:

 • Acord de suspensió llicències.
 • Document unitari.

 

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-1):

1 ANY, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 16 DE JUNY DE 2020 AL 16 DE JUNY DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS. 

PRÒRROGA DE 1 ANY DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-2):
NOTA: L'inici de la pròrroga començarà a partir del dia en què finalitza la suspensió de llicències anterior.

NOTA 2:  La pròrroga serà pel termini d'un any o fins l'entrada en vigor de la"Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet" .


Aprovació pròrroga:

 • Data Aprovació pròrroga: 09/06/2021.

Publicacions:

 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  10/06/2021.

Documentació:

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-2):

1 ANY, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria o fins l'entrada en vigor de la "Modificació puntual del PGM per a l'obtenció d'habitatge assequible", si aquesta és abans.

DEL 16 DE JUNY DE 2021 AL 16 DE JUNY DE 2022, AMBDÓS INCLOSOS.

 

PRÒRROGAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
Acord: Pròrrogar, pel termini màxim d’un any o fins l’aprovació definitiva de la "Modificació puntual de PGM per a l’obtenció d’habitatge assequible" si aquesta és abans, la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques de canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació de locals d’oficines, industrials, comercials, o d’altre tipus, en habitatge o ús residencial al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Data Aprovació: 09/06/2021.

Publicacions:

 • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  11/06/2021.
 • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  11/06/2021.
 • Diari "El Periódico":  14/06/2021.
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Infomació Urbanística):  10/06/2021.

 

DATA FINALITZACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

16 DE JUNY DE 2022 o fins l’aprovació definitiva de la "Modificació puntual del PGM per a l’obtenció d’habitatge assequible" si aquesta és abans.

Observacions:

Existeix un expedient urbanístic relacionat amb aquesta suspensió de llicències. Es pot consultar al següent enllaç.