II Modificació del PMU per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma de Gramenet per a la regulació dels magatzems vinculats al comerç electrònic.

codi Municipal: PU-227/MPM

 

Expedient aprovat Inicialment

En el curt període de temps transcorregut des de la vigència del Pla de Millora Urbana de regulació dels eixos comercials i usos de la ciutat (en endavant, PMURECU) han proliferat les consultes relatives a noves activitats vinculades a la compra electrònica. Aquest nou model de comerç, adaptat als hàbits de consum actuals de la població, especialment dels joves, i que apareix reforçat per la pandèmia i els confinaments, es coneix com a quick-commerce per la immediatesa en el temps d’entrega i es basa en la comanda en línia a través de plataformes digitals i posterior entrega  a domicili del producte prèviament emmagatzemat en locals sense accés al públic.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 14/03/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  17/03/2023.
  • Diari "El Periódico":  pendent.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 17/03/2023.
  • Web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet17/03/2023.


PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
-

Un MES, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria (art 30.4 de la Llei 39/2015).

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC, els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

PENDENT ÚLTIMA PUBLICACIÓ OBLIGATÒRIA.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

Aquest expedient té una suspensió de llicències associada que es pot consultar aquí.