Estudi de Detall per a l'ordenació en filera de les finques del carrer Garcilaso de la Vega, 36-36B-38.

codi Municipal: ED-67

 

Expedient aprovat Inicialment

Objecte: Estudi de Detall per a l’ordenació en filera de les de les parcel·les número 36 i 36B i 38 del carrer Garcilaso de la Vega, promogut conjuntament pels seus propietaris, que té per objecte desenvolupar un projecte unitari de tres habitatges unifamiliars adossats en filera amb els condicionants que preveu la normativa del Pla Especial dels barris del sector Singuerlín per a les zones d’edificació unifamiliar (Ra).

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 14/03/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  17/03/2023.
  • Diari "El Periódico":  22/03/2023.
  • Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament: 17/03/2023.
  • Web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:  17/03/2023.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
-

Un MES, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria (art 30.4 de la Llei 39/2015).

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC, els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

DEL 23/03/2023 AL 24/04/2023 AMBDÒS INCLOSOS.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: