Projecte executiu modificat d'urbanització de la plaça Alfonso Comin. Fase 2.

codi Municipal: GU065/PU

 

Expedient aprovat Inicialment

 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (JGL): 14/11/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  11/12/2023.
  • Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament: 05/12/2023.
  • Diari de gran difusió de la provincia: 06/12/2023.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística) 05/12/2023.
  • Full informatiu Ajuntament: 15/12/2023.

PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA:
-

1 MES, comptant-se el termini des del dia següent de la última publicació obligatòria.

Del 18/12/2023 al 31/01/2024 ambdòs inclosos.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: