Pla de Millora Urbana per a l'ajust d'alineacions al carrer Jaén

codi Municipal: PU-228/PM

 

Expedient aprovat Provisionalment

Objecte: El present PMU té per objecte realitzar un ajust de les alineacions previstes pel planejament vigent al carrer Jaén i als xamfrans del carrer Rellotge per adequar-les als límits reals de les parcel·les consolidades per l’edificació. Aquest ajust no suposa cap alteració significativa de l’ordenació i aprofitament actuals, ni suposa cap disminució de superfície del sòl qualificat com a sistemes públics

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Provisional: 02/11/2022.

Publicacions:

  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/11/2022

 

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: