Modificació puntual del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant adrià de Besòs i part del TM de Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: PU-231/MPG

 

Expedient aprovat Inicialment

En data 20 de desembre de 2022, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, l'aprovació inicial i l'inici del període d'informació pública de la Modificació puntual del Pla general metropolità al nucli antic de Sant Adrià de Besòs, que també abasta terrenys de Santa Coloma de Gramenet (Núm. d'expedient 902729/22).

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple Ajuntament de Sant Adrià del Besòs): 20/12/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  09/01/2023.
  • Diari "El Periódico":  11/01/2023.
  • Web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet13/01/2023.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
.

Un MES, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria (art 30.4 de la Llei 39/2015).

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC, els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

DEL 12 DE GENER AL 13 DE FEBRER DE 2023, AMBDÓS INCLOSOS.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

1 expedient de suspensió de llicències relacionat:

  • Suspensió de llicències a l'àmbit de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant adrià de Besòs i part del TM de Santa Coloma de Gramenet. Es pot consultar aquí.