Modificació puntual del PGM per a l'obtenció d'Allotjament Dotacional.

codi Municipal: PU-229/MPG

 

Expedient aprovat Provisionalment

Objecte: D’acord amb el PLH, doncs, es proposa una Modificació de PGM per a destinar sòls genèrics d’equipament o amb un ús assignat, però que no es preveu consolidar o es vol substituir a allotjament dotacional, per tal de satisfer les necessitats urgents d’habitació de les persones en règim d’ús compartit o privatiu. En altres casos es tracta de sòl qualificat d’HP, on es considera més adient la seva transformació a allotjament dotacional.

Allotjament dotacional que, d'acord amb l’article 3.j de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, es destina a satisfer les necessitats temporals d'habitació de les persones, en règim d'ús privatiu d'un habitatge complet, per raó de dificultats d'emancipació, de requeriments d'acolliment o assistència sanitària o social, de feina o estudi, o d'afectació per una actuació urbanística.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació provisional: 27/02/2023.

Publicacions:

  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  03/03/2023.

 

 

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: