Modificació del Pla General Metropolità en relació amb la regulació dels sistemes d'equipaments.

codi Municipal: PU-232/MPG

 

Expedient aprovat Inicialment

En data 20 de desembre de 2022, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, l'aprovació inicial i l'inici del període d'informació pública de la Modificació del Pla general metropolità en relació amb la regulació del sistema d'equipaments (Núm. d'expedient 902522/22).

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 20/12/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  09/01/2023.
  • Diari "El Periódico":  11/01/2023.
  • Web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet13/01/2023.


PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un MES, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria (art 30.4 de la Llei 39/2015).

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC, els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

DEL 12 DE GENER AL 13 DE FEBRER DE 2023, AMBDÓS INCLOSOS.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

Es pot consultar el Document i es pot presentar al·legacions en el següent enllaç.