Modificació del Pla de Millora Urbana per a la Regulació dels Eixos Comercials i Usos de Santa Coloma de Gramenet, per a la regulació dels establiments de preparació i/o venda d’aliments

codi Municipal: PU-230/MPM

 

Expedient aprovat Inicialment

Objecte: La intervenció en l’ordenació de les activitats comercials, de serveis, d’hostaleria i restauració i altres activitats econòmiques, es realitza mitjançant el Pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma de Gramenet, que estableix les condicions de compatibilitat de cadascun dels usos en les diferents zones o perímetres en els que s’ha dividit el municipi. Per aquest motiu, es proposa la seva modificació, per tal d’ampliar-ne la tipologia d’usos amb la nova regulació dels establiments amb cuines industrials i/o compartides.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 26/07/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  28/07/2022.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  27/07/2022.
  • Diari "El Periódico":  29/07/2022.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  26/07/2022.
PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:

Un MES, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria (art 30.4 de la Llei 39/2015).

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC, els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

DEL 30 DE JULIOL AL 30 DE SETEMBRE DE 2022, AMBDÓS INCLOSOS.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: