Modificació puntual del PGM per a la creació i concreció de dos nous equipaments

codi Municipal: PU-225/MPG

 

Expedient aprovat TEXT REFÓS AJUNTAMENT.

Objecte: L’objecte principal de la Modificació de planejament és el de donar compliment al compromís del conveni signat per l’ajuntament, que preveu l’adquisició de la finca del carrer del Pedró, número 14 i sobrant de la 16, prèvia qualificació d’equipament d’aquestes finques.

Paral·lelament s’està revisant el Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Santa Coloma, que inclou entre els edificis a catalogar l’Estudi Nou i Can Pata.

La inclusió de l’Estudi Nou al catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic haurà de comportar el trasllat de la façana de Can Pedragosa, prevista inicialment en aquest indret, i es proposa el seu trasllat al sobrant de Pedró núm. 16, d’amplada similar. De manera que es mantenen les façanes catalogades totes en el mateix front del carrer del Pedró

Un problema que ha sorgit provocat per la divisió de la finca del carrer del Pedró, número 10, amb una volumetria de planejament de planta baixa i dos plantes pis, corresponents a l’estat actual i una volumetria amb façana a la plaça de la Vila d’un paral·lelepípede amb una alçada màxima que es correspon amb l’alçada de la planta baixa del cos edificat.  Això provoca la possibilitat de portar el cos de plaça de la Vila fins a la façana posterior de l’edificació existent, deixant sense ventilació ni il·luminació la planta baixa de l’edificació existent.

Per aquest motiu es proposa una distància de 3 metres des de la façana posterior de l’edificació existent al carrer del Pedró, número 10, en la qual el nou cos edificable amb façana a la plaça de la Vila només es podrà edificar en planta baixa. Aquest fet no ha d’impedir l’obtenció de la llicència d’obra en aquest àmbit, mentre es tramita la present modificació de PGM.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Text Refós (Ple de l'Ajuntament): 02/11/2022.

Publicacions:

  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/11/2022

 

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: