Foto de mobilitat

Què ès?

Per una mobilitat sostenible i segura

L’ús eficient dels medis de transport ha de permetre el desplaçament dels ciutadans amb un cost i temps raonable i generant el menor impacte possible sobre l’entorn i la qualitat de vida dels ciutadans.

Per assolir una mobilitat sostenible cal:

Potenciar l’ús racional del transport privat que redueixi els nivells de contaminació atmosfèrica i sonora, la sinistralitat viària, però sobre tot fomentar i donar preferència al transport a peu, en bicicleta i als medis de transport col·lectius de qualitat. Al mateix temps cal que la nostra

ciutat sigui accessible a tothom, vetllant per les persones amb mobilitat reduïda

Els condicionants de la mobilitat a Santa Coloma

Santa Coloma té una sèrie de peculiaritats que condicionen la seva mobilitat:

  • L’orografia del municipi: el relleu de Santa Coloma és molt accidentat
  • L’estructura urbana de la ciutat: diferències entre els barris tan pel que fa referència a la seva trama urbana com a la tipologia dels edificis
  • Connectivitat viària: Santa Coloma de Gramenet es troba en una situació privilegiada respecte el seu accés a la xarxa viària de la Regió Metropolitana de Barcelona però la proximitat d’infraestructures tant importants com el Nus de la Trinitat , les rondes de Barcelona i la Pota Nord (B20), comporta un major volum de trànsit a prop de la ciutat amb els problemes que això comporta (major volum de tràfic, més contaminació sonora i atmosfèrica).
  • Una destacada obertura de la ciutat vers l’exterior: El fet de que gran part dels ciutadans de Santa Coloma tenen el seu lloc de treball fora de la ciutat, genera un nombre important de desplaçaments diaris.