PU-160 - Mod. de les NNUU del PGM i de les OOMM d'Edificació pel que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel.la i aparcaments.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de Novembre de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5270 el 02/12/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 034185 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa.