PU-179/MPG - Modificació puntual de PGM per a la construcció d'una pista d'atletisme al sector de Can Zam

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 17 de Novembre de 2010.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  5793 el 11/01/2011.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2010 / 042548 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.