PU-177/MPG - Modificació del PGM per a l'ampliació d'usos dels locals dels polígons d'habitatges de les Oliveres i Can Franquesa.

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 19 de gener de 2011.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5812 el 17/02/2011.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2010 / 042584 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.