PU-176 - Modificació puntual de PGM en l'àmbit del Front fluvial del Raval per a la concreció del règim de protecció dels habitatges.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 17 de Novembre de 2010.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  -  el 12/11/2011.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2010 / 042526 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.