PU-174 - Modificació puntual de PGM per a la construcció d'una llar d'infants al solar de les aigües.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de Juny de 2010.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5666 el 08/07/2010.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 039859 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.