PU-168 - Modificació del PERI Santa Coloma Vella II per a l'adáptació dels usos en soterrani.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de maig de 2006.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5631 el 18/05/2010.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2009 / 037958 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memoria i normativa.

Plànols.