PU-166 - Modificació del PGM per a la concreció del nou CEIP al barri de Riera Alta

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 21 de Juliol de 2009.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5435 el 04/08/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2009 / 036064 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annex.