PU-165 - Modificació del "Text refós de la mod. puntaul del PGM per la modificació d'usos del Centre Terciari i Residencial de la Pallaresa

UAprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 26 de Juny de 2009.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5417 el 09/06/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2009 / 036310 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memoria i normativa.

Plànols.

Annex.