PU-162a - Modificació puntual de PGM per a la modificació de Zones Verdes i Delimitació de 2 sectors en sòl urbà no consolidat.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 13 de març de 2009.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5349 el 30/03/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 033382 / B.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa.

Planols.

Annexes.