PU-155 - Modificació puntual del PGM al carrer Dr. Ferran, 24 cantonada Av. de la Pallaresa 104

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 30 de juny de 2009.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5424 el 20/07/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2009 / 036494 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.