PU-152 - Modificació puntual de PGM a la cantonada del carrer Amèrica i Prat de la Riba

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 3 d'abril de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5172 el 14/07/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 030297 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.