PU-150 - Modificació puntual del PGM a la cantonada dels carrers Florència i Gènova

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 9 d'abril de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5172 el 14/07/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007/ 030185 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.