PU-140 - Modificació puntual del PGM a la Rambla del Fondo - Passatge Sant Lluís.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 29 de setembre de 2006.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4781 el 15/12/2006.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2206 / 024536 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.