PU-139 - Modificació puntual del PGM als àmbits a l'entorn IES Numància i Parc Sandino

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 3 de juliol de 2007.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4970 el 18/09/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 026423 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.