PU-188 / PGM - Modificació puntual del PGM al passatge del Safareig

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 10 de Juny de 2015.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6928 el 05/08/2015.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2013 / 051289 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.