APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat pel Conseller de Política Territorial i Obres públiques en sessió de 13 de març de 2009.

Àmbit: Diferents àmbits. Al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet la zona de La Bastida i Safaretjos.

Resúm:L'objectiu principal de l'actuació és el desenvolupar un àmbit de sòl residencial i serveis, urbanitzat en condicions i a preu de cost, per tal d'afavorir la implantació d'edificacions residencials de nova planta.

Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC): 2008 / 034071 / B

Tipus document / instrument

Data aprovació / contingut

Organ / publicació

Aprovació Inicial25-09-2008CPT.
Publicació Aprovació Inicial17-10-2008 DOGC  núm. 5238
Exposició públicaFins al 02-12-2008-
Aprovació Definitiva13-03-2009CPT.
Publicació Aprovació Definitiva

13-05-2009

DOGC núm. 5378
Documentació:Memòria, plànols i annexos.

CMB: Corporació Metropolitana de Barcelona.

CUB: Comissió d'Urbanísme de Barcelona.

CPT: Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
CTU: Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.
CPU: Comissió Provincial d'Urbanísme de Barcelona.

CEG: Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

Nota important: la documentació facilitada referent a les figures de planejament dona cumpliment a l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i el Decret Llei 01/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Per a més informació es pot adreçar al Departament d'Informació Urbanística i Cadastre en horari de dilluns a divendres de 9h a 13h.