PU-193/MPE - Modificació puntual del PE dels barris del sector Singuerlín a l'àmbit del polígon d'expropiació número 17. (TR Ajuntament)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona el 14 de desembre de 20016.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7343 el 04/04/2017.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2015 / 056136 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria i normativa.

Plànols.

Annexes