PU-153 - Pla Especial de modificació d'alineacions al carrer del Nord

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 16 d'octubre de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5503 el 23/01/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 033481 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.