Projecte de Reparcel·lació de les finques situades al carrer Roger de Llúria, 84-86-86 interior-88.

 

Aprovat DEFINITIVAMENT pel Ple de l'Ajuntament en data 17 de juliol de 2018.

Àmbit: Finques situades al carrer Roger de Llúria, 84. 86, 86 interior i 88.

Proposta: Regularització de les finques incloses dins el PA-06 per adaptar la seva configuració a les exigencies del planejament, que preveu una única parcel·la.

Publicacions:

  • BOPB: 27/07/2018.
  • Diari "El Periódico": 31/08/2018.
  • Web de l'Ajuntament: 20/07/2018.

Documentació: