Projecte d'Urbanització de la UA-01 del PERI de Santa Coloma Vella II.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per la Junta de Govern Local en data 18 d'octubre de 2016.

 

Àmbit: Finques situades dins la UA-01 del PERI de Santa Coloma Vella II.

FITXA RESUM DE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA:

Tipus de document / InstrumentData i Organ d'Aprovació / contingut
TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Data Aprovació Definitiva:18-10-2016 per la Junta de Govern Local.
Publicacions Aprovació Definitiva:
  • Web Municipal: 02-11-2016.
  • Tauler d'anuncis: 26-10-2016.
  • Butlletí BOPB: 03-11-2016.
DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Documentació administrativa:<media 24795 - - "UNDEFINED, GU051 AD acta aprov definitiva, GU051_AD_acta_aprov_definitiva.pdf, 598 KB">Acta d'aprovació definitiva.</media>
Documentació escrita i gràfica:<media 24799 - - "UNDEFINED, GU051 AD urb memoria, GU051_AD_urb_memoria.pdf, 461 KB">Projecte d'Urbanització: Memòria.</media>
<media 24798 - - "UNDEFINED, GU051 AD urb annexos, GU051_AD_urb_annexos.pdf, 56 MB">Projecte d'Urbanització: Annexos.</media>
<media 24800 - - "UNDEFINED, GU051 AD urb planols pressupost, GU051_AD_urb_planols_pressupost.pdf, 36 MB">Projecte d'Urbanització: Plànols i Pressupost.</media>
<media 24796 - - "UNDEFINED, GU051 AD annex, GU051_AD_annex.pdf, 751 KB">Annex al Projecte d'Urbanització.</media>


Nota important: la documentació facilitada referent a les figures de planejament dona cumpliment a l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol i el Decret Llei 01/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Per a més informació es pot adreçar al Departament d'Informació Urbanística en horari de dilluns a divendres de 9h a 13h.