PU-202/PM - Pla de Millora Urbana per a la col·locació d'un ascensor en un edifici plurifamiliar a l'av. Anselm de Riu, 133.

Aprovació Definitiva.

Aprovat definitivament per la comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolita de Barcelona, en sessió del 22 de desembre de 2017.

- Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7550 del 02/02/2018.

- Publicat a la web municipal el 12/02/2018.

- Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2017 / 064760 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.