PU-131-Modificació puntual de PGM al c. Baró, 11 al 25, entre els carrers M. de Déu del Àngels i c. Major.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de setembre de 2006.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  4780 el 14/12/2006.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 022548/ B.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.