PE-130 - Modificació puntual del PGM en els àmbits del Front Fluvial del Raval i de la Font de Sant Roc-Can Calvet.

Aprovat pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en sessió de 7 de juliol de 2006.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4736 el 09/10/2006

Codi d'accés al Registre de planejament urbanístic de Catalunya 2006 / 022279 / B

Documentació

Acta aprovació definitiva.

Memòria i normativa.

Plànols.