PU-128 - Modificació puntual del PGM al barri del Fondo - Eix Bruc

Aprovat pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 07 de juliol de 2006.

Publicat al Diari Ofiaial de la Generalitat de Catalunya 4707 el 29/08/2006

Codi d'accés al Registre de planejament urbanístic de Catalunya: 2005 / 020978 / M

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.