PU-126 - Modificació de PGM per a l'ampliació de les dependències municipals

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 11 de maig de 2006.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4679 el 19/07/2006

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2005 / 020144 / B

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva

Memòria, normativa i plànols