Expedients de planejament urbanístic vigents

Els Expedients urbanístics (modificacions del PGM, Plans Especials o de Millora Urbana, Estudis de Detall, Ordenacions volumètriques...) aprovats de forma definitiva a partir de l'1 de juliol de 2007 es poden consultar en aquesta secció.

Està en preparació pujar els expedients aprovats amb anterioritat a aquesta data.

Pla General Metropolità i modificacions

Planejament derivat (Plans Especials, Plans de Millora Urbana....)

Estudis de detall.

Ordenacions Volumètriques.

Convenis Urbanístics.

Altres expedients.