APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 8 de juliol de 2005.

Àmbit: Illes situades entre l'av. de Francesc Macià, av. del Puig Castellar, av. de la Pallaresa i passatge de Salvatella.

L'objectiu és la reordenació dels usos que s'hi disposen, partint de la modificació puntual del maig de 2001 en que es pretenia potenciar l'ús comercial, oci i hoteler, amb ànim de concentrar en la zona un focus d'oci per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC): 2005 / 016266 / B

Tipus document / instrument

Data aprovació / contingut

Organ / publicació

Aprovació Inicial03-11-2004Ple de l'Ajuntament.
Publicació Aprovació Inicial06-11-2004 BOPB  núm. 0267
Exposició públicaFins al 07-12-2004-
Aprovació Provisional17-01-2005Ple de l'Ajuntament.
Aprovació Definitiva08-07-2005CPT.
Publicació Aprovació Definitiva11-10-2005DOGC núm. 4487
Documentació<media 6195 - download>Acta aprovació definitiva.</media>
<media 6194 - download>Memòria,normativa, plànols i annex.</media>

CMB: Corporació Metropolitana de Barcelona.

CUB: Comissió d'Urbanísme de Barcelona.

CPT: Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
CTU: Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.
CPU: Comissió Provincial d'Urbanísme de Barcelona.

CEG: Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

Nota important: la documentació facilitada referent a les figures de planejament dona cumpliment a l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol i el Decret Llei 01/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Per a més informació es pot adreçar al Departament d'Informació Urbanística i Cadastre en horari de dilluns a divendres de 9h a 13h.