Suspensió de llicències urbanístiques per al canvi d’ús de locals d’oficines, industrials, comercials o d’altre tipus a ús d’habitatge o residencial, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: SPLLIC-215

 

Expedient de Suspensió de Llicències

Objectiu: Estudiar la redacció de l’instrument de planejament que sigui més apropiat i adient per a regular les condicions urbanístiques amb què es permetrà el canvi d’ús, i en quines condicions no, i la seva implantació futura en la nostra ciutat, i evitar en la mesura que sigui possible les disfuncions que aquest tipus de canvi d’ús pugui generar respecte al seu entorn i els teixits comercials que tenim en aquests moments o que puguem planejar a futur.

Acord: La suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències urbanístiques de canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació de locals d’oficines, industrials, comercials, o d’altre tipus, en habitatge o ús residencial.

 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Suspensió de Llicències (Ple de l'Ajuntament): 08/06/2020.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  15/06/2020.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  12/06/2020.
  • Diari "El Periódico":  16/06/2020.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Infomació Urbanística):  15/06/2020.


INICI I DURACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
Un ANY, comptant-se el termini des del dia següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

DEL 16 DE JUNY de 2020 AL 16 DE JUNY DE 2021.

 

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: