Expedients urbanístics en tràmit

Aquesta plana conté una relació dels expedients urbanístics (plans, modificacions de PGM, expedients de gestió, estudis de detall i altres) que estan en tramitació o en redacció.

Clicant sobre els codis del desplegable de l'esquerra s'accedeix als documents aprovats i a una fitxa on s'indica l'estat de tramitació i les dades d'aprovació de les diferents fases de l'expedient.