La informació relativa als usos i aprofitament urbanístic del sòl i als processos d'execució per arribar  a desenvolupar el planejament urbanístic està continguda en aquesta pàgina. Aquí es pot consultar l'edificabilitat d'una finca (alçades, volumetries, densitats...), els usos permesos (habitatge, comercial, industrial...), els terrenys destinats a sistemes (zones verdes, equipaments, vials...), els polígons de gestió (expropiacions, parcel·lacions...), els expedients de planejament urbanístics aprovats o que estan en tramitació, la cartografia existent, etc.

Les opcions disponibles són:

El Geoportal urbanístic que conté un visor de mapes on es pot consultar la classificació del sòl, les qualificacions urbanístiques, els expedients de planejament, els àmbits de protecció i els àmbits de gestió urbanística de tot el municipi. Aquí es pot obtenir(clicant a sobre) la fitxa urbanística d'una percel·la amb informació sobre les condicions d'edificació, usos permesos, expedients urbanístics que li afecten i si està inclosa en algun polígon d'actuació, de suspensió de llicències, etc.

El planejament urbanístic de la ciutat que conté una còpia dels expedients de planejament urbanístic, les normes i ordenances urbanístiques i una relació dels àmbits de protecció i la seva normativa.

Els àmbits de gestió urbanística (en preparació) que desenvolupen el planejament.

Els convenis urbanístics. (en preparació).

Els expedients urbanístics que estan en redacció o tramitació.

La cartografia disponible.