Declració de Santa Coloma per l'abolició de la prostitució i l'explotació sexualNosaltres, dones i homes, representants de governs locals, del teixit associatiu, d’associacions feministes, activistes, acadèmiques, ciutadanes... reunides a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet,

CONSIDEREM:

Que formem part d’una llarga genealogia feminista que entén la prostitució com una institució patriarcal que s’apropia dels cossos, la sexualitat i la vida de les dones i les nenes d’arreu del mon. La prostitució és una de les lleis fonamentals del patriarcat que categoritza i estigmatitza a les dones i vulnera els seus drets a la integritat física, emocional i  psicològica, el seu projecte vital i la seva llibertat sexual sent una vulneració radical dels drets humans de les dones.

Que la prostitució és una de les manifestacions més extremes de la violència masclista en totes les seves dimensions: sexual, social, política i econòmica. És el resultat més flagrant de la desigualtat estructural que pateixen les dones en un sistema capitalista, patriarcal i heteronormatiu.

Només podem entendre la prostitució com un fenomen global en el que interseccionen patriarcat i capitalisme i en el que el sistema prostitucional es lucra amb la venda, el tràfic i l’esclavitud de milions de nens, nenes i dones d’arreu del món, molt especialment les que neixen i creixen en els països més pobres dels món.

Dissociar entre prostitució trata de persones amb finalitat d’explotació sexual és una fal·làcia ja que son dues realitats  indissociables. En realitat és la demanda de prostitució la que fa possible el tràfic i l’explotació sexual i, malauradament, el converteix en una de les activitats il·legals més lucratives del món.

Considerem que la millor manera per eradicar l’explotació sexual i la prostitució es transformar el model de sexualitat masculina hegemònica. Una sexualitat depredadora que violenta i s’apropia dels cossos de les dones. Com a abolicionistes defensem una veritable revolució sexual que transformi els actuals paradigmes patriarcals de sexualitat i que penalitzi als consumidors, puteros i proxenetes.

És urgent trencar el binomi prostitució- pornografia. Autores com Andrea Dworkin ja van denunciar que «la industria pornográfica deshumaniza a las mujeres usadas en pornografía y contribuye y promueve la deshumanización de todas las mujeres». La pornografia amb la seva banalització i erotització de l’horror està construint una pedagogia de la desigualtat i la crueltat. No podem permetre que una pornografia racista, patriarcal i extremadament violenta sigui el canal de socialització de les nostres filles i fills.

Com a abolicionistes considerem que la prostitució i l’explotació sexual son fenòmens que ens afecten a totes les dones i, que una pretesa confrontació entre “elles i nosaltres” només és una estratègia patriarcal d’enfrontament entre dones i de debilitament de la nostra acció política.

Com abolicionistes defensem la llibertat de les dones a  escollir  i poder gaudir d’un projecte vital propi, per tant exigim mesures adreçades a crear les condicions materials i a impulsar les polítiques redistributives necessàries per a crear alternatives més enllà de la desigualtat estructural, la vulnerabilitat i la feminització de la pobresa que estan al cor de la prostitució com a fenomen global.

Per tant, com abolicionistes

EXIGIM:

El compliment de la normativa internacional, entre d’altres el desplegament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que en el se objectiu 5.2. consagra l’obligació dels poders públics de lluitar contra totes les formes de violència contra les dones i nenes, tant en l’àmbit públic com el privat, contemplant explícitament  l’explotació sexual i reproductiva.

Que les Corts Generals i el Govern d’Espanya se  sumin  als països capdavanters en la lluita de la violència patriarcal i promoguin i aprovin una llei abolicionista que penalitzi a la industria de l’explotació sexual, als consumidors de la prostitució i als proxenetes i que posi el focus en dotar dels recursos necessaris per facilitar itineraris formatius, econòmics i vitals per a totes aquelles dones que a l’actualitat es veuen abocades a l’exercici de la prostitució.

I com abolicionistes

ENS COMPROMETEM:

A acabar amb les justificacions, a trencar amb la impotència, a desemmascarar el cinisme. Els drets humans de les dones, les nenes i els nens ja no poden esperar més.

A dissenyar i establir una estratègia global per assolir l’abolició d’un fenomen estructural com és la prostitució i alhora a actuar des dels nostres entorns propers constituint una xarxa de ciutats per l’abolició de la prostitució i l’explotació sexual.

Aquesta és la veritable revolució, aquestes son les nostres aliances per a una política feminista.

 

Santa Coloma de Gramenet 5 d’octubre de 2019