Qualssevol persona interessada en obtenir l’HPO mitjançant les vies de canvi d’ús, gran rehabilitació o divisió d’habitatge unifamiliar hauria de seguir els passos descrits en el present document, clarament diferenciats en dos blocs que es detallen a continuació:

1.     Obtenció de la qualificació d’HPO de l’Agència d’Habitatge de Catalunya

·       En primer lloc, s’aconsella realitzar una consulta presencial no vinculant a la finestreta d’informació urbanística de Serveis Territorials de Santa Coloma de Gramenet, en la qual se l’informarà sobre les qüestions relatives a la MPGM per a l’obtenció d’habitatge assequible, com ara la viabilitat del canvi d’ús o altres condicions que exigeix la normativa reguladora per a l’obtenció d’HPO.

·       Des del primer moment, els serveis d’un arquitecte són necessaris per a constatar la viabilitat de l’actuació. L’arquitecte efectuarà les comprovacions urbanístiques i tècniques necessàries i redactarà  un projecte tècnic justificatiu del compliment de la normativa urbanística i dels requeriments tècnics aplicables. .

·       Amb aquest projecte s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’obres que es tramitarà des del Servei de Disciplina Urbanística i Llicències.

·       Paral·lelament, el promotor haurà de sol·licitar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya la qualificació provisional d’HPO de l’immoble, lliurant la següent documentació (d’acord amb l’art. 45 del Decret 75/2014 del Pla per al dret a l'habitatge):

a.     Acreditació de la personalitat de la persona o entitat promotora.

b.     Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant en el cas que en la sol·licitud no s’autoritzi la consulta i la comprovació de les dades identificatives del sol·licitant i, si s’escau, de la representació que exerceix.

c.      Projecte bàsic, preferentment en format digital.

d.     Llicència municipal d’obres, en cas que ja la tingui concedida.

e.     Certificat de l’ajuntament de la qualificació urbanística dels terrenys, on consti expressament si es tracta de sòl qualificat per a habitatge amb protecció oficial o per a habitatge lliure.

f.       Certificat del Registre de la Propietat conforme està lliure de càrregues i gravàmens que impedeixin l’edificació.

g.     En el cas que les persones o entitats promotores no siguin els propietaris o les propietàries del sòl, document acreditatiu de la disponibilitat dels terrenys per construir-hi.

·       Les persones o entitats promotores d’habitatges amb protecció oficial han de comunicar als serveis competents de la Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres, mitjançant un certificat de la direcció d’obres, en el termini de 15 dies des de el dia en què es produeixi. El termini per a finalitzar les obres és de trenta-sis mesos i un mes més per a sol·licitar la qualificació definitiva.

·       Un cop acabades les obres, l’arquitecte haurà d’emetre un certificat de final d’obra, caldrà demanar la variació en la inscripció en el cadastre i demanar a l’ajuntament la llicència de primera ocupació. L’arquitecte s’haurà d’encarregar també de la cèdula d’habitabilitat.

·       Caldrà escripturar l’habitatge a través d’un notari i inscriure el canvi d’ús o altres modalitats d’obtenció d’HPO al Registre de la Propietat.

·       Finalment, sol·licitar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya la qualificació definitiva en el termini màxim d’un mes des de l’acabament de les obres aportant la següent documentació (d’acord amb l’art 46 de l’esmentat Decret):

a.     Llicència municipal d’obres, en cas de no haver-la presentat prèviament.

b.     Projecte d’execució final, que haurà de recollir amb exactitud totes les obres realitzades, preferentment en format digital.

c.     Certificat final d’obra i habitabilitat.

d.     Justificació d’haver inscrit l’escriptura de l’habitatge en el Registre de la Propietat.

·      Per últim, les persones o entitats promotores dels habitatges amb protecció oficial han d’inscriure la qualificació definitiva en el Registre de la Propietat.

2.     Condicions d’accés a l’HPO resultant dels canvis d’ús, grans rehabilitacions i divisions d’habitatges unifamiliars

Un cop obtinguda la qualificació definitiva d’HPO, la persona que hi anirà a viure (sigui el mateix promotor o no), ha d’estar inscrita com a demandant d’habitatge al Registre de Sol·licitants d’habitatge protegit abans de l’inici del procediment d’adjudicació (Decret 106/2009).

El Registre de Sol·licitants d’habitatge protegit de l’Agència d’Habitatge de Catalunya és un registre públic, administratiu que té caràcter permanent i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles (per Internet o presencial).

Requisits dels sol·licitants

·      S’hi poden inscriure les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles. Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció. Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.

·      Ser major d’edat o estar emancipat.

·      Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 106/2009.

·      Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament municipal.

·      Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges, que es pot consultar aquí.

·      No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.

·      No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.

·      Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Com realitzar la inscripció?

S’ha d’inscriure de manera on-line a través de la Web de la Generalitat i després demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet (Gramepark):

-        Pas 1: accedir a la pàgina web http://www.registresolicitants.cat ? Inscripció ? Opció A ? Omplir dades amb la contrasenya que vulgui ? Omplir el formulari amb la unitat de convivència ? Guardar ? Imprimir i signar els majors d’edat ? Anoti el seu número d’expedient generat

-        Pas 2: Demani cita prèvia mitjançant l’adreça: http://seuelectronica.gramepark.cat

-        Pas 3: El dia de la cita ha de presentar la sol·licitud signada per tots els majors d’edat juntament amb la següent documentació (originals):

·       DNI o NIE, en cas de menors d’edat, s’haurà de lliurar el llibre de família.

·       Declaració de la RENDA de l’últim exercici fiscal  ó  Certificat d’Imputacions d’Hisenda del mateix any ó Certificat pensió no contributiva.   

·       Divorci o Separació, conveni regulador de separació / Sentència de divorci.

·       Parella de fet, document acreditatiu de l’existència de parella estable d’acord amb la normativa vigent.

·       Si es disposa d’un habitatge en propietat o d’una part del mateix, certificat de bens cadastrals. (OIAC).

·       Certificat de grau de minusvalidesa, si és el cas.

·       Si es necessita habitatge adaptat, certificat emès per l’ Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

·       Família nombrosa / Carnet monoparental, document acreditatiu.

·       En el cas de Reagrupació familiar, certificat del Consolat  conforme la parella i fills es troben en el país d’origen.

·       En cas de solters amb menors a càrrec, quan el llibre de família tingui dos titulars hauran d’inscriure’s conjuntament o aportar conveni regulador de la guarda i custodia.

Formalització de l'adjudicació i Ocupació dels habitatges adjudicats

Un cop formalitzat el corresponent contracte d'adjudicació d'un habitatge, aquest s'ha de dur a visar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La persona adjudicatària d'un habitatge amb protecció oficial l'ha d'ocupar en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l'endemà de l'entrega de claus.

Els promotors de l’HPO, addicionalment, han de seguir el següent procediment per efectuar l’adjudicació d’HPO

1.    Els promotors, abans de l’inici del procediment, han de comunicar al Registre de Sol·licitants d’habitatge protegit i a l’Oficina Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet (Gramepark) les condicions específiques de la promoció.

2.    La comunicació ha de contenir:

a)    Nom i adreça del promotor

b)    Nº d’expedient de la qualificació provisional

c)    Un document digital amb el contingut de l’anunci de la promoció a adjudicar

3.  L’anunci de la promoció concreta a adjudicar es publicarà al web del Registre de Sol·licitants d’habitatge protegit.

4.  L’adjudicació es realitza en les condicions i requeriments que s’han publicitat a l’anunci.

5.  El promotor ha de presentar els contractes a visar davant els serveis competents de l’Agència d’Habitatge de Catalunya als efectes que es pugui verificar la legalitat del contracte, els preus de venda i les condicions dels adquirents. Les dades dels contractes signats, un cop visats, es comuniquen internament al Registre.

En el cas de procediments per adjudicar habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer, el promotor adjudicarà prenent inicialment com a base la llista de sol·licitants que proporcionarà el Registre de Sol·licitants.

En el supòsit que un cop finalitzat el procediment, no s’hagin pogut assignar tots els habitatges, o en el supòsit de renúncia dels adjudicataris, els promotors podran adjudicar els habitatges a altres persones interessades, d’acord amb els principis de publicitat i transparència.

Consulta de dubtes addicionals

Per qualsevol altre dubte, podeu dirigir-vos a la finestreta d’informació urbanística de Serveis Territorials que es troba a la Plaça Olimpo, nº3, de dilluns a divendres, de 9h a 13h i un tècnic d’Informació Urbanística us atendrà.