Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

A qui va dirigit?

 A persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:

  • Rendes de lloguer
  • Quotes d’amortització del préstec hipotecari

A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.A persones residents a Catalunya que formen part d'unitats de convivència en què el titular o un o més membres es troben en situació d'atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

 S’ha acabat el termini de presentació de sol·licituds per a l'ajut a persones que es troben en situació d'atur de llarga durada