Renovacions de les prestacions per al pagament del lloguer. Any 2018

Per a mantenir el dret a rebre la prestació, durant l’exercici 2017, dels antics perceptors, és a dir, persones que van obtenir resolució favorable l’any 2016, s’ha d’acreditar que es continua complint tots els requisits establerts a l’empara de la resolució GAS/940/2016, de 5 d’abril  (DOGC 14/04/2016).             

REQUISITS:

1. Els ingressos de la unitat de convivència NO ha de superar el 1,50 vegades l’IRSC.

Veure taula d’ingressos.

 Si han hagut canvis, aquests s’han d’acreditar:

 • Mitjançant la declaració de la renda de l’exercici 2015.
 • En cas de que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència o familiar, no estigui obligat a presentar la declaració de l’IRPF, ha d’aportar el certificat d’imputacions de l’IRPF de l’exercici 2015 i l’informe de vida laboral o certificat de la pensió.
 • La quantia que consta a la casella 395 de l’IRPF sigui inferior a 500€, excepte si és el resultat d’una dació.

2. Els ingressos de la unitat de convivència han de ser iguals o superiors als necessaris per a pagar el lloguer.

3. El pagament de la renda de lloguer s’ha de fer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador. No s’accepta el tipus de pagament en metàl·lic.

L’import de l’habitatge de lloguer no podrà superar el 600€

4. Les persones que s’hagin separat o divorciat des de la data en què se’ls va concedir la prestació han de presentar sentència i/o conveni regulador corresponents.

5. En cas de que algun membre tingui una discapacitat, cal aportar el certificat acreditatiu de l’ICASS del grau de disminució reconeguda.

En cas de persones amb discapacitat de 33% o més: tram següents d’ingressos.

TERMINI:

 El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 28 de febrer de 2017

DOCUMENTACIÓ:

Documentació que cal aportar en tots el casos (original i fotocòpia):

 • Sol·licitud, segons model normalitzat, complimentat i signat per tots els membres de la UC.
 • DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres majors d’edat que formen la unitat de convivència.
 • Declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2015 de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys que treballen. En cas de no estar obligats, han d’aportar certificat d’imputacions de 2015 i vida laboral.
 • Tots els rebuts corresponents a l’any 2017.

Altres documents, si s’escau:

 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Imprès normalitzat amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 • Carnet de família nombrosa.
 • Carnet de família monoparental.
 • Sentència i/o conveni regulador de les persones que s’hagin separat o divorciat en cas d’ús sobre l’habitatge
 • Certificat acreditatiu de l’ICASS del grau de disminució reconeguda d’algun membre amb discapacitat

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

A qui va dirigit?

 A persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:

 • Rendes de lloguer
 • Quotes d’amortització del préstec hipotecari

A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.A persones residents a Catalunya que formen part d'unitats de convivència en què el titular o un o més membres es troben en situació d'atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

 S’ha acabat el termini de presentació de sol·licituds per a l'ajut a persones que es troben en situació d'atur de llarga durada