Subvencions per al pagament del lloguer per a joves que tinguin 35 anys o menys.

Convocatòria: Tancada.

Termini:

Des del dia 23 de març al 5 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Beneficiaris:

Persones físiques que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 35 anys o menys i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits:

a) Tenir 35 anys o menys a l'any natural de la convocatòria.

b) Tenir la residència legal a Catalunya.

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 950 euros. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 1.100 euros.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca, ingrés en compte o per bizum, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (23.725,79€), en l’exercici fiscal de l’any 2021, així com els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que puguis cobrar.

Valor de l’IRSC fixat per l’any 2021 = 7.967,73 €

IRPF 2021: es tenen en compte les caselles 435 (base imposable) + la 460 (base estalvi)

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Import de la subvenció:

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats. Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d’acord amb l’apartat anterior. Serà del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Fiscalitat:

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Incompatibilitats:

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Informació i tramitació:

La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant.

S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la

documentació requerida i es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

b) A l'Oficina Local d'Habitatge de Santa coloma de Gramenet mitjançant cita prèvia