Selecció de personal per a la creació d'una borsa de treball per prestar serveis com a personal administratiu a l'empresa municipal Gramepark, SA

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, per concurrència pública, de personal per constituir una borsa de treball per a la seva posterior contractació en règim laboral, d’acord amb les necessitats de la societat, com a personal administratiu a l’empresa municipal Gramepark, SA.

 Termini de presentació de sol·licitud de participació:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 9 de març de 2023. La presentació de sol·licituds serà mitjançant presentació telemàtica.

Termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions a la llista de persones admeses i excloses:

El termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions a la llista de persones admeses i excloses finalitzarà el dia 27 de març de 2023.  La presentació d'esmenes i possibles reclamacions serà mitjançant presentació telemàtica.

NOTA ACLARIDORA.

La referència que es fa al model d’instància normalitzada (Annex 1) a les Bases de la Convocatòria s'haurà d'adjuntar a la Instància Genèrica de la  “SEU ELECTRÒNICA”, a l’apartat “Tràmits on line”.

Les persones candidates hauran d’omplir aquesta Instància Genèrica manifestant que volen prendre part en el procés de selecció i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

A aquesta instància s’adjuntaran els documents que s’indiquen a les Bases de la convocatòria.