En el BOE núm.16 de 19 de gener de 2022 s'ha publicat el Reial decret 42/2022 de 18 de gener pel qual es regula el Bono Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 que entra en vigor el dia 20 de gener de 2022.

Amb aquest Reial decret s'impulsa l'accés de les persones joves a l'habitatge de lloguer i per tant la seva emancipació mitjançant la implantació del Bono Lloguer Jove, i alhora s'estableix un programa d'ajuts específicamentper als joves al Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

El Bono Lloguer Jove es dissenya amb una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves de fins a 35 anys inclosos a fi de facilitar-ne l'emancipació; la unitat de convivència no podra tenir ingressos superiors a 3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) i l'ajut es concedeix a per un termini de dos anys, és a dir, es tracta d'un ajut total de 6.000 euros repartit en 24 mensualitats.

En les próximes setmanes, la Generalitat de Catalunya, que té les competències en matèria d'habitatge, informarà a les administracions locals i a la ciutadania en general del procediment per a demanar el Bono Lloguer Jove, a data d'avui, des dels Ajuntaments no es disposa de més informació.

Foto