Convocatòria de subvencions esportives per a entitats de l’any 2022

Informem que restarà oberta, a partir del proper dia 19 d’abril i fins el dia 9 de maig, la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats esportives, ampas i associacions d’aquesta ciutat per a l’any 2022, d’acord amb les bases publicades al BOP de Barcelona.

Podran sol·licitar subvenció les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que es trobin degudament inscrites al  Registre de la Secretaria General de l’Esport, o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, i en Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el moment de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció, que compleixin els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin activitats físiques i esportives d’utilitat pública o interès social o que promoguin una finalitat pública.

La documentació haurà de ser emplenada i  lliurada per via telemàtica mitjançant Certificat Digital en la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o bé a les oficines de l’OIAC. Clicant AQUÍ  (Seu electrònica – Tramitació – Tramitació en línia – Apartat 013 – Altres tràmits – Presentació d'instància genèrica al Registre Genera)

El termini d’execució de les activitats i projectes subvencionables en aquesta convocatòria és de l’1/10/2021 fins el 30/09/2022.

La data límit de presentació de la justificació s’estableix el dia 17 d’octubre de 2022.